تبلیغات
بهادر شبگرد - دروغ بزرگ(2)
بهادر شبگرد

درد دلهای شبانه

دروغ بزرگ(2)

چهارشنبه 23 شهریور 1390

در ادامه مطلب دروغ بزرگ رسیدیم به آنجا که فواحش را به دو دسته روحی و جسمی تقسیم کردیم و گفتیم که این فواحش روحی هستند که بنیانهای یک جامعه را به مخاطره میاندازند. تن فروشان جسمی که ازسر نیاز عمدتا دست به چنین کاری میزنند هیچگونه حس و عاطفه ای در این عمل وجود ندارد صرفا برطرف کردن نیاز جنسی طرف مقابل مدنظراست و کسب درآمد یا منافعی برای خود عنصرمهم این موضوع میباشد شخص تن فروش شرایط خودرا مشخص میکند و تازمان معینی که خود بخواهد به این کار ادامه میدهد کسی را گول نمیزند و تمام سعی خودرا علیرغم میل باطنی بکار میگیرد تا بتواند بخوبی انجام وظیفه کند ودرعین حال خودرا زودتر ازاین کار طاقت فرسا که دیگر روحی برایش باقی نگذاشته رهاکند و بخوبی میداند که جسم او چندصباحی بیش اورا یاری نخواهدکرد. تن فروشان تنها کسانی هستندکه واقعیت جامعه را خوب دریافته اند و بخوبی میدانند که چیزی بنام عشق وجودندارد وهمه آن دروغی بیش نیست اما نوع دیگر تن فروشان کسانی هستند که با عقد قراردادطولانی مدت خودرا دراختیار کارفرما خود که بعضا برای فرار از قبح و سرزنش جامعه به آن همسر اطلاق میشود قرار میدهند و صرفا منافع اقتصادی و پایگاه اجتماعی همسرباعث عقدچنین قراردادی شده است اینان با قراردادن خود در اختیار کسی که منافع بیشتری ازهرلحاظ عایدآنان میکنند دقیقا همان کار فواحش را انجام میدهند که البته فروختن تن در این نوع قرارداد کفایت نمیکند و لازمه آن فروختن مقداری از روح خود نیز میباشد تا هدف پلید خودرا در لفافه باعنوان دهان پرکنی چون عشق دنبال کنند آنان خودرا بصورت کنترات به طرف خود واگذارکرده اند که حاصل آن میشود فرزندانی که بدون عشق زاده میشوند فرزندانی که حاصل هوا و هوس هستند مهمانهای ناخوانده و معصومی که حاصل این قرارداد تن فروشی هستند و در چنین محیطی این فرزندان رشد میابند فضایی غیرصمیمی و تنش آلود در جایی که عشق معنایی مضحک و مسخره دارد فرزندانی که نتیجه دو سوداگر هستند که بازار آنان را گرمتر نگه دارند اینان هم نیز چون تولیدکنندگان خود یاد میگیرند که اینگونه باید زندگی کرد و نسلی پس از نسلی این بازی را ادامه میدهند.

 حال میرسیم به انگلهای جامعه یعنی فواحش روحی. همانطور که در نوشته قبلی اشاره کردم عده ای که مدعی عشق هستند بازارگرمی برای خود دست و پا کرده اند و با جمع آوری عشاق بسیار پروژه های خود را یک به یک پیش میبرند اینان از لحاظ هوشی بسیار هوشمند هستند اما از نظر روانی بسیار مریض و حقیر. کسانی هستند که در خود عزت نفسی ندارند و در خود احساس کرامت نمیکنند و بقولی کمبود شخصیت آنان را به این راه کشانیده است اما این کمبود شخصیت ازکجا ناشی میشود این خود یک بحث طولانی جامعه شناسی و روانشناسی دارد اما به اختصار گفته میشود کسانی هستند که از طبقه و پایگاه اجتماعی خود ناراضی هستند و حال موقعیتی برای آنان بوجود میاید که فرصت مناسبی است تا پایگاه خودرا تغییر دهند این موقعیت هرچیزی میتواند باشد که اصولا ظاهری و پوشالی است مثل خریدن قسطی یک ماشین گرانقیمت یا نایل شدن به پست و مقامی که به هیچ عنوان شایستگی آنرا نداشته یا ساکن شدن موقتی در مناطق اعیان نشین شهر و یا حتی زیباکردن خود بوسیله انواع آرایشها و پیرایشها و عملهای جراحی زیبایی... که توام شدن موارد مذکور بایکدیگرآتش بیشتری برتنور داغ این بازار میفزاید اینان که همیشه در جامعه دچار خودکم بینی بوده اند حال به ابزاری برای تبدیل شدن به شماره یک دست یافته اند و تا فرصت است باید استفاده نمود چون بخوبی میدانند که خواستنی شده اند و این را هم جامعه بی صداقت به آنها بیشتر القا میکند زیرا هر روز پیشنهادهای فراوانی را دریافت میکنند که غرور کاذب آنها را چندین برابر میکند این امر معمولا از اطرافیان هم طبقه شروع میشود اما دیگر این شخص طبقه خود را قبول ندارد و حس میکند به طبقه فرادست تعلق دارد اما سرگرمی خوبی ست که آنها راه هم برای روز مبادا از دست ندهند برای همین با رفتار کجدار و مریز سعی میکند شخص را امیدوار نگه دارد و در عین حال هیچگونه تضمینی راهم نمیدهد و چه بسیار عالی که این شخص ساده و عاشق پیشه هم نیز باشد که از هیچ نوع خدماتی به امید آنکه مقبول افتد مضایقه ننماید بقول اریک فروم این نوعی سادیسم است که با شخص ویرانگر این تفاوت را دارد که شخص ویرانگر خواهان نابودی کردن است اما شخص سادیسمی خواهان حفظ بقا در قربانی ضعیف شده خوداست تا بتواند عقده های حقارت خودرا تسکین دهد و از این طریق بخود القا کند که قدرت این را دارد که سرنوشت اشخاص را تعیین کند.

برای روشنتر شدن موضوع مثالی میزنیم شخصی را درنظر بگیرید که از طبقه اجتماعی بوده که حالا با بدست آوردن شغلی یا زیبایی مصنوعی خواستنی تر از گذشته شده و در جامعه ای هم زندگی میکند که این مسایل بسیار خواستنی و پرمشتری است این شخص که دارای هوش و ذکاوت هم هست از این فرصت بدست آمده کمال استفاده را میکند همه را از استاد، رئیس، مرئوس، شاگرد، همکلاسی، اقوام، و اشخاص دیگر که برحسب تصادف سرو کارشان با ایشان است با جذابیتهای دروغین خود و تملق اطرافیان که آن کششهای ساختگی و موقتی را چندبرابر جلوه میدهند فریفته میکند و حالا این شخص که در خود احساس حقارت و خودکم بینی میکرده به مراد خود نزدیک شده با اشارت ابرویی جنگ براه میاندازد با قطره اشکی جانهایی را فدا میکند و با لبخندی دلهایی را میبرد و حال چه خوب است که نجابت راهم چاشنیش کند تااز سرزنش جامعه هم مصون بماند همانند علف هرزی که زود رشد میکند ولی ریشه ای ندارد پله های ترقی را یکی پس از دیگری بااین روش پلید ادامه میدهد و از اینکه میبیند اینگونه خواستنی است و همه کارهای بی ارزش او ولو غلط و مشمئزکننده چگونه مورد ستایش و تملق عشاق قرار میگیرد احساس بزرگی و توانایی پوشالی در خود میکند و احیانا اگر کسی به انتقاد بلند شود آن را تاب نمیآورد و اینجاست که خصلت سادیسمی او تبدیل به ویرانگری میشود اینجا دیگر کسی که تسلیم نیست باید ویران شود و برای اینکه از نظر وجدانی به اقناع برسد در فرصتی مناسب با بزرگ جلوه دادن اختلاف نظری و یا اشتباهی پیش پا افتاده عملیات ویرانسازی را اجرا میکند البته این کار را با نهایت ظرافت انجام میدهد بطوری که نفرت طرف مقابل را هم بوجود نیاورد و بگونه ای که حتی شخص خودرا سرزنش کند و التماس کنان به دنبال معشوق بدود تا هرچه بیشتر معشوق سادیسمی از اینکار لذت ببرد تمامی زحمت کشید عاشق یه شبه به فنا خواهد رفت حال تصور بفرمایید حالت عاشق زار شده مارا در این مثال که چگونه باید با این مساله کنار بیاد اما معشوق هوشمند ما در این مثال کسان دیگر را در آستین دارد تا خلاء و نبود این عاشق را حس نکند و قبلا هم به اقناع وجدانی هم رسیده البته اگر وجدانی باقی مانده باشد حال قضاوت با شما که فواحش جسمی شریفترند یا فواحش روحی؟ فواحش جسمی کارخودرا انجام میدهند و میروند زندگی کسی را به بازی نمی گیرند در کار خود صداقت دارند و مواضع آنان کاملا روشن است اما فواحش روحی درست است که تن فروشی نمیکنند اما....

دیگر نمیگویم خود قضاوت کنید           

     بهادر شبگرد


potion pop hack
جمعه 4 اسفند 1396 08:31 ب.ظ
هی فقط می خواست سریع به شما بدهد
سر تا به نظر می رسد متن در مقاله شما از صفحه نمایش در Chrome خسته شده است.
من مطمئن نیستم که آیا این یک مسئله قالببندی است و یا چیز دیگری
با سازگاری با مرورگر انجام دهید، اما من تصور می کردم که به آن پست می زنم
بهت خبر میدم. طرح خوب است هر چند!
امیدوارم که شما مشکل حل زودی دریافت کنید. کودوس
driveway pavement alternatives
جمعه 4 اسفند 1396 05:37 ب.ظ
Asphalt driveways don't remain easy and black endlessly.
tow truck services melbourne
پنجشنبه 3 اسفند 1396 04:13 ق.ظ
We're the best towing firm closest to you.
insurance agent salary ohio
چهارشنبه 2 اسفند 1396 04:44 ب.ظ
© 2018 SelectQuote Insurance Companies.
garage door repair kit lowes
سه شنبه 1 اسفند 1396 09:46 ب.ظ
We set up and restore openers in Baton Rouge.
www.facebook.com
دوشنبه 30 بهمن 1396 08:57 ق.ظ
Most cleaners will gladly adapt their routine.
ig
شنبه 21 بهمن 1396 07:40 ب.ظ
Its such as you learn my thoughts! You seem to understand a lot about this, like you wrote the
guide in it or something. I feel that you simply could do with
some % to pressure the message home a little bit, but other than that,
that is excellent blog. A fantastic read. I'll certainly be
back.
home inspector classes
جمعه 20 بهمن 1396 08:40 ب.ظ
Nationwide Actual Estate Discipline Services, Inc.
Torri
جمعه 15 دی 1396 05:12 ق.ظ
I have read so many articles on the topic of the blogger lovers however this article is in fact a nice
piece of writing, keep it up.
Cinda
شنبه 11 آذر 1396 11:35 ق.ظ
I have read so many articles or reviews about the blogger lovers however this
article is genuinely a pleasant piece of writing, keep it up.
bigger website designing
دوشنبه 6 آذر 1396 08:03 ب.ظ
Very shortly this site will be famous amid all blog viewers, due to it's good articles or reviews
smart phones
پنجشنبه 2 آذر 1396 04:13 ب.ظ
Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging
for? you make blogging look easy. The overall look of your web
site is fantastic, as well as the content!
timex look
پنجشنبه 2 آذر 1396 01:25 ق.ظ
Wonderful work! This is the kind of information that are supposed to
be shared across the web. Shame on Google for now not positioning
this submit higher! Come on over and discuss with my web site .
Thanks =)
Luiz Gastao Bittencourt da Silva
دوشنبه 22 آبان 1396 06:19 ق.ظ
You should be a part of a contest for one of the most useful blogs on the internet.
I am going to recommend this blog!
timex check
جمعه 12 آبان 1396 02:43 ق.ظ
you are truly a good webmaster. The site loading pace is
incredible. It kind of feels that you are doing any distinctive trick.
Moreover, The contents are masterwork. you've performed a excellent activity in this matter!
Jose Wilame Araujo Rodrigues
چهارشنبه 10 آبان 1396 01:47 ب.ظ
Hey there! I know this is kinda off topic nevertheless I'd figured I'd ask.
Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog post or
vice-versa? My website goes over a lot of the same subjects as yours and I feel we could greatly benefit from each other.
If you are interested feel free to send me an email.

I look forward to hearing from you! Superb blog by the way!
Itamar Serpa Fernandes
شنبه 6 آبان 1396 07:39 ب.ظ
Thank you for sharing your thoughts. I truly
appreciate your efforts and I will be waiting for your further write ups thank you once again.
Jose Wilame Araujo Rodrigues
سه شنبه 2 آبان 1396 03:04 ب.ظ
Somebody essentially assist to make seriously articles I'd
state. That is the very first time I frequented your website page and
thus far? I surprised with the research you made to make this
particular put up incredible. Great process!
Umanizzare Gestão Prisional Ltda
سه شنبه 2 آبان 1396 09:39 ق.ظ
Wonderful beat ! I would like to apprentice while you
amend your web site, how can i subscribe for a weblog website?

The account aided me a appropriate deal. I have been a little bit
acquainted of this your broadcast provided bright clear
idea
tercio borlenghi jr
سه شنبه 2 آبان 1396 07:53 ق.ظ
Fabulous, what a website it is! This blog provides helpful facts to us, keep it up.
Lelio Vieira Carneiro Junior
دوشنبه 1 آبان 1396 10:10 ق.ظ
This is a very good tip especially to those fresh to the blogosphere.
Brief but very accurate info… Thank you for sharing this one.
A must read article!
Egli Diana Pinto
دوشنبه 1 آبان 1396 07:59 ق.ظ
Hey! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be okay.
I'm definitely enjoying your blog and look forward to new updates.
best butt
جمعه 28 مهر 1396 09:32 ب.ظ
Incredible points. Sound arguments. Keep up the amazing spirit.
Egli Diana Pinto
جمعه 28 مهر 1396 06:49 ب.ظ
Excellent weblog right here! Also your web site rather a lot
up very fast! What web host are you the use of? Can I am getting your affiliate link on your host?

I want my website loaded up as fast as yours lol
Luiz Fernando Monteiro Bittencourt
جمعه 28 مهر 1396 01:46 ق.ظ
Ahaa, its nice discussion about this post at this
place at this web site, I have read all that, so now me also commenting here.
short websites
یکشنبه 23 مهر 1396 09:00 ب.ظ
Right here is the perfect web site for anybody who really wants to understand this topic.
You know a whole lot its almost tough to argue
with you (not that I really would want to…HaHa).
You definitely put a fresh spin on a subject which has been discussed for a long time.
Great stuff, just wonderful!
pay monthly phone
یکشنبه 23 مهر 1396 04:47 ب.ظ
I am actually thankful to the holder of this web page who has shared this impressive
article at at this time.
dating sites frequently
چهارشنبه 19 مهر 1396 03:38 ق.ظ
Appreciate this post. Will try it out.
Nicole
شنبه 8 مهر 1396 02:33 ب.ظ
certainly like your web-site but you need to
take a look at the spelling on quite a few of your posts.
A number of them are rife with spelling issues and I find it very troublesome to tell the truth however I will definitely come
back again.
Cruz
پنجشنبه 6 مهر 1396 07:46 ب.ظ
Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this write-up and also the rest
of the website is also really good.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30


فهرست وبلاگ
آرشیو
نویسندگان
پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها