تبلیغات
بهادر شبگرد - دروغ بزرگ(2)
بهادر شبگرد

درد دلهای شبانه

دروغ بزرگ(2)

پنجشنبه 24 شهریور 1390

در ادامه مطلب دروغ بزرگ رسیدیم به آنجا که فواحش را به دو دسته روحی و جسمی تقسیم کردیم و گفتیم که این فواحش روحی هستند که بنیانهای یک جامعه را به مخاطره میاندازند. تن فروشان جسمی که ازسر نیاز عمدتا دست به چنین کاری میزنند هیچگونه حس و عاطفه ای در این عمل وجود ندارد صرفا برطرف کردن نیاز جنسی طرف مقابل مدنظراست و کسب درآمد یا منافعی برای خود عنصرمهم این موضوع میباشد شخص تن فروش شرایط خودرا مشخص میکند و تازمان معینی که خود بخواهد به این کار ادامه میدهد کسی را گول نمیزند و تمام سعی خودرا علیرغم میل باطنی بکار میگیرد تا بتواند بخوبی انجام وظیفه کند ودرعین حال خودرا زودتر ازاین کار طاقت فرسا که دیگر روحی برایش باقی نگذاشته رهاکند و بخوبی میداند که جسم او چندصباحی بیش اورا یاری نخواهدکرد. تن فروشان تنها کسانی هستندکه واقعیت جامعه را خوب دریافته اند و بخوبی میدانند که چیزی بنام عشق وجودندارد وهمه آن دروغی بیش نیست اما نوع دیگر تن فروشان کسانی هستند که با عقد قراردادطولانی مدت خودرا دراختیار کارفرما خود که بعضا برای فرار از قبح و سرزنش جامعه به آن همسر اطلاق میشود قرار میدهند و صرفا منافع اقتصادی و پایگاه اجتماعی همسرباعث عقدچنین قراردادی شده است اینان با قراردادن خود در اختیار کسی که منافع بیشتری ازهرلحاظ عایدآنان میکنند دقیقا همان کار فواحش را انجام میدهند که البته فروختن تن در این نوع قرارداد کفایت نمیکند و لازمه آن فروختن مقداری از روح خود نیز میباشد تا هدف پلید خودرا در لفافه باعنوان دهان پرکنی چون عشق دنبال کنند آنان خودرا بصورت کنترات به طرف خود واگذارکرده اند که حاصل آن میشود فرزندانی که بدون عشق زاده میشوند فرزندانی که حاصل هوا و هوس هستند مهمانهای ناخوانده و معصومی که حاصل این قرارداد تن فروشی هستند و در چنین محیطی این فرزندان رشد میابند فضایی غیرصمیمی و تنش آلود در جایی که عشق معنایی مضحک و مسخره دارد فرزندانی که نتیجه دو سوداگر هستند که بازار آنان را گرمتر نگه دارند اینان هم نیز چون تولیدکنندگان خود یاد میگیرند که اینگونه باید زندگی کرد و نسلی پس از نسلی این بازی را ادامه میدهند.

 حال میرسیم به انگلهای جامعه یعنی فواحش روحی. همانطور که در نوشته قبلی اشاره کردم عده ای که مدعی عشق هستند بازارگرمی برای خود دست و پا کرده اند و با جمع آوری عشاق بسیار پروژه های خود را یک به یک پیش میبرند اینان از لحاظ هوشی بسیار هوشمند هستند اما از نظر روانی بسیار مریض و حقیر. کسانی هستند که در خود عزت نفسی ندارند و در خود احساس کرامت نمیکنند و بقولی کمبود شخصیت آنان را به این راه کشانیده است اما این کمبود شخصیت ازکجا ناشی میشود این خود یک بحث طولانی جامعه شناسی و روانشناسی دارد اما به اختصار گفته میشود کسانی هستند که از طبقه و پایگاه اجتماعی خود ناراضی هستند و حال موقعیتی برای آنان بوجود میاید که فرصت مناسبی است تا پایگاه خودرا تغییر دهند این موقعیت هرچیزی میتواند باشد که اصولا ظاهری و پوشالی است مثل خریدن قسطی یک ماشین گرانقیمت یا نایل شدن به پست و مقامی که به هیچ عنوان شایستگی آنرا نداشته یا ساکن شدن موقتی در مناطق اعیان نشین شهر و یا حتی زیباکردن خود بوسیله انواع آرایشها و پیرایشها و عملهای جراحی زیبایی... که توام شدن موارد مذکور بایکدیگرآتش بیشتری برتنور داغ این بازار میفزاید اینان که همیشه در جامعه دچار خودکم بینی بوده اند حال به ابزاری برای تبدیل شدن به شماره یک دست یافته اند و تا فرصت است باید استفاده نمود چون بخوبی میدانند که خواستنی شده اند و این را هم جامعه بی صداقت به آنها بیشتر القا میکند زیرا هر روز پیشنهادهای فراوانی را دریافت میکنند که غرور کاذب آنها را چندین برابر میکند این امر معمولا از اطرافیان هم طبقه شروع میشود اما دیگر این شخص طبقه خود را قبول ندارد و حس میکند به طبقه فرادست تعلق دارد اما سرگرمی خوبی ست که آنها راه هم برای روز مبادا از دست ندهند برای همین با رفتار کجدار و مریز سعی میکند شخص را امیدوار نگه دارد و در عین حال هیچگونه تضمینی راهم نمیدهد و چه بسیار عالی که این شخص ساده و عاشق پیشه هم نیز باشد که از هیچ نوع خدماتی به امید آنکه مقبول افتد مضایقه ننماید بقول اریک فروم این نوعی سادیسم است که با شخص ویرانگر این تفاوت را دارد که شخص ویرانگر خواهان نابودی کردن است اما شخص سادیسمی خواهان حفظ بقا در قربانی ضعیف شده خوداست تا بتواند عقده های حقارت خودرا تسکین دهد و از این طریق بخود القا کند که قدرت این را دارد که سرنوشت اشخاص را تعیین کند.

برای روشنتر شدن موضوع مثالی میزنیم شخصی را درنظر بگیرید که از طبقه اجتماعی بوده که حالا با بدست آوردن شغلی یا زیبایی مصنوعی خواستنی تر از گذشته شده و در جامعه ای هم زندگی میکند که این مسایل بسیار خواستنی و پرمشتری است این شخص که دارای هوش و ذکاوت هم هست از این فرصت بدست آمده کمال استفاده را میکند همه را از استاد، رئیس، مرئوس، شاگرد، همکلاسی، اقوام، و اشخاص دیگر که برحسب تصادف سرو کارشان با ایشان است با جذابیتهای دروغین خود و تملق اطرافیان که آن کششهای ساختگی و موقتی را چندبرابر جلوه میدهند فریفته میکند و حالا این شخص که در خود احساس حقارت و خودکم بینی میکرده به مراد خود نزدیک شده با اشارت ابرویی جنگ براه میاندازد با قطره اشکی جانهایی را فدا میکند و با لبخندی دلهایی را میبرد و حال چه خوب است که نجابت راهم چاشنیش کند تااز سرزنش جامعه هم مصون بماند همانند علف هرزی که زود رشد میکند ولی ریشه ای ندارد پله های ترقی را یکی پس از دیگری بااین روش پلید ادامه میدهد و از اینکه میبیند اینگونه خواستنی است و همه کارهای بی ارزش او ولو غلط و مشمئزکننده چگونه مورد ستایش و تملق عشاق قرار میگیرد احساس بزرگی و توانایی پوشالی در خود میکند و احیانا اگر کسی به انتقاد بلند شود آن را تاب نمیآورد و اینجاست که خصلت سادیسمی او تبدیل به ویرانگری میشود اینجا دیگر کسی که تسلیم نیست باید ویران شود و برای اینکه از نظر وجدانی به اقناع برسد در فرصتی مناسب با بزرگ جلوه دادن اختلاف نظری و یا اشتباهی پیش پا افتاده عملیات ویرانسازی را اجرا میکند البته این کار را با نهایت ظرافت انجام میدهد بطوری که نفرت طرف مقابل را هم بوجود نیاورد و بگونه ای که حتی شخص خودرا سرزنش کند و التماس کنان به دنبال معشوق بدود تا هرچه بیشتر معشوق سادیسمی از اینکار لذت ببرد تمامی زحمت کشید عاشق یه شبه به فنا خواهد رفت حال تصور بفرمایید حالت عاشق زار شده مارا در این مثال که چگونه باید با این مساله کنار بیاد اما معشوق هوشمند ما در این مثال کسان دیگر را در آستین دارد تا خلاء و نبود این عاشق را حس نکند و قبلا هم به اقناع وجدانی هم رسیده البته اگر وجدانی باقی مانده باشد حال قضاوت با شما که فواحش جسمی شریفترند یا فواحش روحی؟ فواحش جسمی کارخودرا انجام میدهند و میروند زندگی کسی را به بازی نمی گیرند در کار خود صداقت دارند و مواضع آنان کاملا روشن است اما فواحش روحی درست است که تن فروشی نمیکنند اما....

دیگر نمیگویم خود قضاوت کنید           

     بهادر شبگرد


דירות דיסקרטיות
جمعه 18 مرداد 1398 10:58 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.

I'm having black coffee, he's developing a cappuccino.
He or she is handsome. Brown hair slicked back, glasses that
are great for his face, hazel eyes and the most
beautiful lips I've seen. He's nice, with incredible arms as well as a chest that
shines about this sweater. We're standing ahead of one another speaking about our lives, what we'd like in the
future, what we're trying to find on another person. He starts
telling me that they have been rejected a lot of times.


‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I believe
that He smiles at me, biting his lip.

‘Oh, I wouldn't know. Everything happens for good reason right.
But inform me, make use of reject me, do you Ana?' He
said.

‘No, how could I?' , I replied

"So, make use of mind if I kissed you at the moment?' he was quoted saying as I am better him and kiss him.

‘The next time don't ask, simply do it.' I reply.

‘I love how you would think.' , he said.

While waiting, I start scrubbing my your back heel as part of his leg, massaging it slowly. ‘What do you wish girls? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I like determined women. Someone you will never know the things they want. Somebody who won't say yes because I said yes. Someone who's not afraid of trying new stuff,' he says. ‘I'm never afraid when you try a new challenge, especially with regards to making new things in bed ', I intimate ‘And I really like women who are direct, who cut with the chase, like you simply did. To become
honest, which is a huge turn on.
bus polska belgia
پنجشنبه 17 مرداد 1398 03:09 ق.ظ
Hi, I do think this is an excellent site. I stumbledupon it ;) I will return once again since I book marked it.
Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide others.
Bus do Belgii
پنجشنبه 17 مرداد 1398 01:42 ق.ظ
Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my
newest twitter updates. I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.
Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and
I look forward to your new updates.
breast augmentation
سه شنبه 15 مرداد 1398 06:16 ب.ظ
This is a great tip particularly to those fresh to the blogosphere.

Simple but very accurate info… Appreciate your sharing this one.
A must read post!
חדרים לפי שעה בראשון לציון
سه شنبه 15 مرداد 1398 12:47 ق.ظ
Index Search Villas and lofts for rent, search by region, find during first minutes a villa for rental
by city, a range of
sexy2call
شنبه 12 مرداد 1398 11:47 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's which has a cappuccino. They're handsome.

Brown hair slicked back, glasses which fit his face, hazel eyes and the most
beautiful lips I've seen. They're well developed,
with incredible arms along with a chest that is unique on this sweater.

We're standing ahead of one another discussing our lives, what we would like into the future, what we're interested in on another person.
He starts telling me that he's been rejected plenty of times.


‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I have faith that He smiles at
me, biting his lip.

‘Oh, I really don't know. Everything happens for a reason right.
But analyze, you would not reject me, might you Ana?' He
said.

‘No, how could I?' , I replied

"So, utilize mind if I kissed you today?' he stated as I recieve better him and kiss him.

‘The very next time don't ask, just do it.' I reply.

‘I enjoy the method that you think.' , he said.

For the time being, I start scrubbing my high heel in their leg, massaging it slowly. ‘Exactly what do that suits you in women? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘Everyone loves determined women. Someone that knows the things they want. Someone who won't say yes even though I said yes. Someone who's not scared when you attempt new things,' he says. ‘I'm never afraid when attemping interesting things, especially with regards to making a new challenge in the bed room ', I intimate ‘And I like ladies who are direct, who cut over the chase, like you simply did. To get
honest, that's a huge turn on.
וילות בצפון
چهارشنبه 9 مرداد 1398 02:39 ب.ظ
thanks a whole lot this web site can be proper along with simple
milfs
پنجشنبه 3 مرداد 1398 08:27 ق.ظ
Its such aas you read my mind! You seem to know a lot about this, like you
wrote the guide in it or something. I believe that you
just could ddo with a few p.c. to pressure the message home a little bit,
however instead oof that, that is great blog.

An excellent read. I'll certainly be back.
فوق اتوماتیك صیانة غسالات ال جی
چهارشنبه 2 مرداد 1398 05:50 ب.ظ
Hello! I've been following your blog for some time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout
out from New Caney Tx! Just wanted to tell you keep up the great job!
תיקון מזגן
پنجشنبه 27 تیر 1398 11:53 ب.ظ
many thanks considerably this web site can be elegant along with everyday
firmowe konto bankowe
یکشنبه 23 تیر 1398 05:02 ب.ظ
I pay a visit everyday some websites and blogs to read posts, but
this weblog presents quality based content.
konta osobiste ranking
شنبه 22 تیر 1398 10:28 ب.ظ
Saved as a favorite, I love your blog!
וילות להשכרה באילת
شنبه 22 تیر 1398 09:07 ق.ظ
Index Search Villas and lofts rented, search by region, find in a few
minutes a villa for rent by city, a variety of rooms lofts
and villas. Be astounded by the images and data that they
have to make available you. The site is a center for you all the ads inside the field,
bachelorette party? Like someone who leaves Israel?

Regardless of the explanation you must rent a villa for
a potential event or simply a gaggle recreation made for any
age. The website is also the biggest market of rooms by way of the hour, which is definitely another subject, for lovers who are searching for a lavish room equipped for discreet entertainment that
has a spouse or lover. It doesn't matter what you are interested in,
the 0LOFT website constitutes a seek out you to
identify rentals for loft villas and rooms throughout Israel, North
South and Gush Dan.
click here
چهارشنبه 19 تیر 1398 04:41 ق.ظ
I'm amazed, I have to admit. Rarely do I come across a blog that's both educative and engaging, and without a doubt, you've hit the nail on the head.

The issue is something which too few people are
speaking intelligently about. Now i'm very happy that I came across this in my hunt for something
concerning this.
נערת ליווי בבת ים
پنجشنبه 13 تیر 1398 08:52 ب.ظ
Sexy2call Quick search and get the most recent results Get a massage escort girl, discrete apartment
or any perfect and indulgent recreation. Interested in escort girls?
Discrete apartments? Produce a quick search by region
נערת ליווי חיפה
چهارشنبه 12 تیر 1398 12:04 ق.ظ
Sexy2call Quick search and acquire the modern results Find a
massage escort girl, discrete apartment or any perfect and indulgent recreation. Trying to
find escort girls? Discrete apartments? Complete a quick search by region, the greatest portal in Israel for discreet apartments and escort girls, various
youth ads that will give you service and guidance you didn't know,
perform a search by city and discover the dream girl for an additional indulgence, business meeting?
Ads do not include and or provide and or encourage and or imply the provision of sexual services.
The ads are at the mercy of all the binding laws on the
State of Israel.
נערות ליווי
دوشنبه 10 تیر 1398 08:57 ب.ظ
"We should build to a different one crescendo, cheri," he
said. "And we all should have an ending that'll be as none before."

His smile was decadent, his eyes were full of
lust, and also the soft skin of his hard cock against my sex was having its intended effect.

I used to be feeling a stronger arousal now as I felt his cock slide between my sensitive lips.

I felt the pinnacle of his cock push agonizingly at the entrance of my pussy, and I need to him to
thrust into me hard. Instead he pulled back and slid his hardness back approximately my clit.


I'm aching to get him inside, and I could tell
that his have to push that wonderful hard cock inside
me was growing. His moans grew to fit mine, and I knew the experience of my wet pussy lips around the head of his cock was getting
a lot of for of us.

"Let the finale begin," he explained, and hubby slid the end of
his cock inside me.

We both gasped as he held his cock there for a moment.

I contracted my pussy to him further inside, and then he threw his head
back with the sensation. Inch by excruciating inch he pushed his cock inside
me, and each time I squeezed my pussy around him. His
cock felt wonderful simply because it filled me, but I desired
all this inside me. I rolled sideways and rested my leg against his shoulder,
and hubby plunged his cock right in.
נערת ליווי
سه شنبه 4 تیر 1398 10:12 ب.ظ
"We should build to an alternative crescendo, cheri," he said.
"And we will have an ending that'll be as none before."

His smile was decadent, his eyes were stuffed with lust, and the soft skin of his hard cock against
my sex was having its intended effect. I'd been feeling a stronger arousal now as I felt his cock slide between my
sensitive lips. I felt the of his cock push agonizingly at the doorway of my
pussy, and I needed him to thrust into me hard. Instead he pulled
back and slid his hardness back around my clit.

I was aching to have him inside, and I can tell that his should push that wonderful hard cock inside me was growing.
His moans grew to enhance mine, and I knew the experience of my wet pussy lips for the head of
his cock was getting an excessive amount of for both of us.


"Let the finale begin," he was quoted saying, and hubby slid the
end of his cock inside me.

Both of us gasped as he held his cock there for any
moment. I contracted my pussy in order to him further inside, and he threw his return in the sensation. Inch by excruciating inch he pushed his
cock inside me, and each time I squeezed
my pussy around him. His cock felt wonderful simply
because it filled me, but I needed everything inside me.
I rolled aside and rested my leg against his shoulder, and he plunged his cock all the way up
in.
חדרים לפי שעה בתל אביב
شنبه 25 خرداد 1398 02:45 ب.ظ
Index Search Villas and lofts to book, search by region, find in minutes a villa to rent by city, several different rooms lofts and villas.
Be astounded by the wonderful pictures and data that the
site has to supply you. The website is a center for you all the ads from the
Zachery
یکشنبه 19 خرداد 1398 12:28 ب.ظ
Just want to say your article is as astounding.

The clearness to your publish is simply nice and that i could suppose you're a professional
in this subject. Fine together with your permission allow me to grasp your feed to stay up
to date with approaching post. Thanks 1,000,000 and please
carry on the rewarding work.
France
شنبه 18 خرداد 1398 04:52 ب.ظ
These are truly enormous ideas in regarding
blogging. You have touched some fastidious factors here.
Any way keep up wrinting.
viagra sales statistics
شنبه 18 خرداد 1398 05:41 ق.ظ

I was able to find good advice from your content.
tinyurl.com
جمعه 17 خرداد 1398 03:02 ب.ظ
Excellent post however I was wondering if you could write a
litte more on this subject? I'd be very thankful if you could elaborate a little bit further.
Bless you!
http://tinyurl.com/y4ygjylj
جمعه 17 خرداد 1398 07:29 ق.ظ
What i don't realize is actually how you're no longer actually much more well-liked
than you may be now. You're so intelligent. You know therefore significantly relating
to this topic, produced me personally imagine
it from numerous numerous angles. Its like women and
men are not interested until it's one thing to accomplish with Woman gaga!
Your personal stuffs excellent. Always maintain it up!
מתקין מזגנים
جمعه 17 خرداد 1398 06:05 ق.ظ
I have visited your website many times, and found it to be
very informative
Carlos Eduardo Veiga Petrobras
چهارشنبه 15 خرداد 1398 07:06 ب.ظ
Heya i am for the primary time here. I came across this board and I find It really useful & it helped me out a
lot. I'm hoping to provide one thing again and aid others such as you helped me.
לופטים בחיפה
دوشنبه 13 خرداد 1398 03:41 ب.ظ
Index Search Villas and lofts for rental, search by region, find during first minutes a villa for rent by city, a number of rooms lofts and villas.
Be impressed by the images and knowledge that the site has to make
available you. The site is a center for everybody the ads in the field, bachelorette party?
Enjoy a friend who leaves Israel? Regardless of the key reason why it's important to rent a villa for a forthcoming event or merely friends
recreation ideal for any age. The website is also the
centre of rooms from the hour, which is definitely another
subject, for lovers who are searching for an opulent room equipped for discreet entertainment that has a spouse or
lover. No matter what you are interested in, the 0LOFT website produces
a look for you to identify rentals for loft villas and rooms throughout Israel, North South and Gush Dan.
olejek cbd najtaniej
پنجشنبه 9 خرداد 1398 11:58 ق.ظ
Hello there! I know this is somewhat off topic but I was
wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment
form? I'm using the same blog platform as yours and I'm having problems finding one?
Thanks a lot!
kingdom
پنجشنبه 9 خرداد 1398 07:15 ق.ظ
Hello there! Quick question that's completely off topic.
Do you know how to make your site mobile friendly?
My site looks weird when browsing from my apple iphone.
I'm trying to find a theme or plugin that might be able to correct this problem.
If you have any suggestions, please share. With thanks!
Olej konopny cbd
سه شنبه 7 خرداد 1398 10:56 ب.ظ
It's perfect time to make some plans for the longer term and it is time
to be happy. I've learn this post and if I may I desire to suggest
you few attention-grabbing things or suggestions.
Maybe you can write subsequent articles referring to this article.
I want to read even more issues approximately it!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30


فهرست وبلاگ
آرشیو
نویسندگان
پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها