تبلیغات
بهادر شبگرد - دروغ بزرگ(2)
بهادر شبگرد

درد دلهای شبانه

دروغ بزرگ(2)

پنجشنبه 24 شهریور 1390

در ادامه مطلب دروغ بزرگ رسیدیم به آنجا که فواحش را به دو دسته روحی و جسمی تقسیم کردیم و گفتیم که این فواحش روحی هستند که بنیانهای یک جامعه را به مخاطره میاندازند. تن فروشان جسمی که ازسر نیاز عمدتا دست به چنین کاری میزنند هیچگونه حس و عاطفه ای در این عمل وجود ندارد صرفا برطرف کردن نیاز جنسی طرف مقابل مدنظراست و کسب درآمد یا منافعی برای خود عنصرمهم این موضوع میباشد شخص تن فروش شرایط خودرا مشخص میکند و تازمان معینی که خود بخواهد به این کار ادامه میدهد کسی را گول نمیزند و تمام سعی خودرا علیرغم میل باطنی بکار میگیرد تا بتواند بخوبی انجام وظیفه کند ودرعین حال خودرا زودتر ازاین کار طاقت فرسا که دیگر روحی برایش باقی نگذاشته رهاکند و بخوبی میداند که جسم او چندصباحی بیش اورا یاری نخواهدکرد. تن فروشان تنها کسانی هستندکه واقعیت جامعه را خوب دریافته اند و بخوبی میدانند که چیزی بنام عشق وجودندارد وهمه آن دروغی بیش نیست اما نوع دیگر تن فروشان کسانی هستند که با عقد قراردادطولانی مدت خودرا دراختیار کارفرما خود که بعضا برای فرار از قبح و سرزنش جامعه به آن همسر اطلاق میشود قرار میدهند و صرفا منافع اقتصادی و پایگاه اجتماعی همسرباعث عقدچنین قراردادی شده است اینان با قراردادن خود در اختیار کسی که منافع بیشتری ازهرلحاظ عایدآنان میکنند دقیقا همان کار فواحش را انجام میدهند که البته فروختن تن در این نوع قرارداد کفایت نمیکند و لازمه آن فروختن مقداری از روح خود نیز میباشد تا هدف پلید خودرا در لفافه باعنوان دهان پرکنی چون عشق دنبال کنند آنان خودرا بصورت کنترات به طرف خود واگذارکرده اند که حاصل آن میشود فرزندانی که بدون عشق زاده میشوند فرزندانی که حاصل هوا و هوس هستند مهمانهای ناخوانده و معصومی که حاصل این قرارداد تن فروشی هستند و در چنین محیطی این فرزندان رشد میابند فضایی غیرصمیمی و تنش آلود در جایی که عشق معنایی مضحک و مسخره دارد فرزندانی که نتیجه دو سوداگر هستند که بازار آنان را گرمتر نگه دارند اینان هم نیز چون تولیدکنندگان خود یاد میگیرند که اینگونه باید زندگی کرد و نسلی پس از نسلی این بازی را ادامه میدهند.

 حال میرسیم به انگلهای جامعه یعنی فواحش روحی. همانطور که در نوشته قبلی اشاره کردم عده ای که مدعی عشق هستند بازارگرمی برای خود دست و پا کرده اند و با جمع آوری عشاق بسیار پروژه های خود را یک به یک پیش میبرند اینان از لحاظ هوشی بسیار هوشمند هستند اما از نظر روانی بسیار مریض و حقیر. کسانی هستند که در خود عزت نفسی ندارند و در خود احساس کرامت نمیکنند و بقولی کمبود شخصیت آنان را به این راه کشانیده است اما این کمبود شخصیت ازکجا ناشی میشود این خود یک بحث طولانی جامعه شناسی و روانشناسی دارد اما به اختصار گفته میشود کسانی هستند که از طبقه و پایگاه اجتماعی خود ناراضی هستند و حال موقعیتی برای آنان بوجود میاید که فرصت مناسبی است تا پایگاه خودرا تغییر دهند این موقعیت هرچیزی میتواند باشد که اصولا ظاهری و پوشالی است مثل خریدن قسطی یک ماشین گرانقیمت یا نایل شدن به پست و مقامی که به هیچ عنوان شایستگی آنرا نداشته یا ساکن شدن موقتی در مناطق اعیان نشین شهر و یا حتی زیباکردن خود بوسیله انواع آرایشها و پیرایشها و عملهای جراحی زیبایی... که توام شدن موارد مذکور بایکدیگرآتش بیشتری برتنور داغ این بازار میفزاید اینان که همیشه در جامعه دچار خودکم بینی بوده اند حال به ابزاری برای تبدیل شدن به شماره یک دست یافته اند و تا فرصت است باید استفاده نمود چون بخوبی میدانند که خواستنی شده اند و این را هم جامعه بی صداقت به آنها بیشتر القا میکند زیرا هر روز پیشنهادهای فراوانی را دریافت میکنند که غرور کاذب آنها را چندین برابر میکند این امر معمولا از اطرافیان هم طبقه شروع میشود اما دیگر این شخص طبقه خود را قبول ندارد و حس میکند به طبقه فرادست تعلق دارد اما سرگرمی خوبی ست که آنها راه هم برای روز مبادا از دست ندهند برای همین با رفتار کجدار و مریز سعی میکند شخص را امیدوار نگه دارد و در عین حال هیچگونه تضمینی راهم نمیدهد و چه بسیار عالی که این شخص ساده و عاشق پیشه هم نیز باشد که از هیچ نوع خدماتی به امید آنکه مقبول افتد مضایقه ننماید بقول اریک فروم این نوعی سادیسم است که با شخص ویرانگر این تفاوت را دارد که شخص ویرانگر خواهان نابودی کردن است اما شخص سادیسمی خواهان حفظ بقا در قربانی ضعیف شده خوداست تا بتواند عقده های حقارت خودرا تسکین دهد و از این طریق بخود القا کند که قدرت این را دارد که سرنوشت اشخاص را تعیین کند.

برای روشنتر شدن موضوع مثالی میزنیم شخصی را درنظر بگیرید که از طبقه اجتماعی بوده که حالا با بدست آوردن شغلی یا زیبایی مصنوعی خواستنی تر از گذشته شده و در جامعه ای هم زندگی میکند که این مسایل بسیار خواستنی و پرمشتری است این شخص که دارای هوش و ذکاوت هم هست از این فرصت بدست آمده کمال استفاده را میکند همه را از استاد، رئیس، مرئوس، شاگرد، همکلاسی، اقوام، و اشخاص دیگر که برحسب تصادف سرو کارشان با ایشان است با جذابیتهای دروغین خود و تملق اطرافیان که آن کششهای ساختگی و موقتی را چندبرابر جلوه میدهند فریفته میکند و حالا این شخص که در خود احساس حقارت و خودکم بینی میکرده به مراد خود نزدیک شده با اشارت ابرویی جنگ براه میاندازد با قطره اشکی جانهایی را فدا میکند و با لبخندی دلهایی را میبرد و حال چه خوب است که نجابت راهم چاشنیش کند تااز سرزنش جامعه هم مصون بماند همانند علف هرزی که زود رشد میکند ولی ریشه ای ندارد پله های ترقی را یکی پس از دیگری بااین روش پلید ادامه میدهد و از اینکه میبیند اینگونه خواستنی است و همه کارهای بی ارزش او ولو غلط و مشمئزکننده چگونه مورد ستایش و تملق عشاق قرار میگیرد احساس بزرگی و توانایی پوشالی در خود میکند و احیانا اگر کسی به انتقاد بلند شود آن را تاب نمیآورد و اینجاست که خصلت سادیسمی او تبدیل به ویرانگری میشود اینجا دیگر کسی که تسلیم نیست باید ویران شود و برای اینکه از نظر وجدانی به اقناع برسد در فرصتی مناسب با بزرگ جلوه دادن اختلاف نظری و یا اشتباهی پیش پا افتاده عملیات ویرانسازی را اجرا میکند البته این کار را با نهایت ظرافت انجام میدهد بطوری که نفرت طرف مقابل را هم بوجود نیاورد و بگونه ای که حتی شخص خودرا سرزنش کند و التماس کنان به دنبال معشوق بدود تا هرچه بیشتر معشوق سادیسمی از اینکار لذت ببرد تمامی زحمت کشید عاشق یه شبه به فنا خواهد رفت حال تصور بفرمایید حالت عاشق زار شده مارا در این مثال که چگونه باید با این مساله کنار بیاد اما معشوق هوشمند ما در این مثال کسان دیگر را در آستین دارد تا خلاء و نبود این عاشق را حس نکند و قبلا هم به اقناع وجدانی هم رسیده البته اگر وجدانی باقی مانده باشد حال قضاوت با شما که فواحش جسمی شریفترند یا فواحش روحی؟ فواحش جسمی کارخودرا انجام میدهند و میروند زندگی کسی را به بازی نمی گیرند در کار خود صداقت دارند و مواضع آنان کاملا روشن است اما فواحش روحی درست است که تن فروشی نمیکنند اما....

دیگر نمیگویم خود قضاوت کنید           

     بهادر شبگرد


roof roofers near me
چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397 07:31 ق.ظ
All sorts of roofing supplies may be broken by hail.
roof repair cost near me
یکشنبه 16 اردیبهشت 1397 03:52 ب.ظ
Metallic roofs are sometimes lighter than asphalt shingles.
mold removal costs are currently deductible
شنبه 15 اردیبهشت 1397 01:18 ق.ظ
Treating carpet molds by yourself may be very harmful.
hardwood flooring refinishing louisville ky
چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397 08:42 ب.ظ
For cupped or wavy flooring, a drum sander is required.
basement finishing cost
چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397 07:31 ق.ظ
Per square foot to finish out you basement.
hvac supply store
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 08:33 ق.ظ
So ensure your items are inspected on time.
hvac repair in atlanta
شنبه 8 اردیبهشت 1397 08:49 ق.ظ
There are various kinds of HVAC systems.
hvac repair parts near me
جمعه 31 فروردین 1397 08:06 ق.ظ
I would love my a refund on this HVAC restore.
tow truck services near me
یکشنبه 26 فروردین 1397 02:10 ق.ظ
MacOS might now immediate you to allow Location Services.
roof repair diy
یکشنبه 19 فروردین 1397 11:15 ب.ظ
The Roofing Firm of Tampa Bay Inc. • Roof flashings.
http://garciniacambogiapremium.net/
جمعه 17 فروردین 1397 06:12 ب.ظ
Have been taking little over a month.
water treatment specialist army national guard
جمعه 17 فروردین 1397 06:13 ق.ظ
Choose between listings and articles on Yahoo Autos.
joma jewellery edinburgh
پنجشنبه 16 فروردین 1397 11:01 ب.ظ
The fashion of the gown, the people invited, bridesmaids, the venue
itself, and last but not least the groom himself.
Joma Jewellery a little
پنجشنبه 16 فروردین 1397 01:04 ب.ظ
For any Meenakari creation, the design is first engraved on the
metallic floor following which depressions are created.
Robert's Blow Boy
پنجشنبه 16 فروردین 1397 10:17 ق.ظ
Individuals who struggled to obtain Bernie Madoff.
garciniacambogiapremium.net
چهارشنبه 15 فروردین 1397 06:26 ب.ظ
Have been taking little over a month.
garciniacambogiapremium.net
سه شنبه 14 فروردین 1397 07:41 ب.ظ
Have been taking little over a month.
floor polishing company in dubai
دوشنبه 13 فروردین 1397 05:33 ق.ظ
Cleans and prepares ground for top polish.
joma jewellery contact
یکشنبه 12 فروردین 1397 08:33 ب.ظ
If you really would like to encourage her to cook more, begin with some constructive reinforcement.
Robert's BJ boy
یکشنبه 12 فروردین 1397 04:57 ب.ظ
This appears to rule out natural selection.
Joma Jewellery
یکشنبه 12 فروردین 1397 02:30 ب.ظ
If you happen to're not into trawling spherical for second hand
treasure then rest assured the highstreet stores will
have loads on supply.
Norman
یکشنبه 12 فروردین 1397 08:49 ق.ظ
What ATLAS has in store is a big collection of pure 916 (22 carats) ornaments and attractive diamond ornaments.
basement waterproofing cost uk
شنبه 11 فروردین 1397 01:28 ق.ظ
Thanks guys, I would recommend K.C. Waterproofing.
joma jewellery lou lou
جمعه 10 فروردین 1397 07:00 ب.ظ
According to your speculation you've got a great sense of modesty, generosity, and sense of chivalry.
Robert's BJ boy
جمعه 10 فروردین 1397 11:20 ق.ظ
Oh my goodness I'm nevertheless laughing!
Carol
پنجشنبه 17 اسفند 1396 08:56 ب.ظ
What's up to every one, it's genuinely a pleasant for me to pay a quick visit this web site,
it contains helpful Information.
tow truck service elizabeth nj
سه شنبه 15 اسفند 1396 06:34 ب.ظ
Towing service in Houston. 5. Emergency Roadside Help.
CBD
دوشنبه 7 اسفند 1396 06:42 ب.ظ
پست بسیار زیبا من به سادگی بر وبلاگ شما تردید کردم و می خواستم این را بگویم
من واقعا دوست دارم گشت و گذار در اطراف پست های وبلاگ شما.
بعد از همه، من به فید RSS شما اشتراک می کنم و امیدوارم که شما نوشت
یک بار دیگر به زودی!
potion pop hack
جمعه 4 اسفند 1396 08:31 ب.ظ
هی فقط می خواست سریع به شما بدهد
سر تا به نظر می رسد متن در مقاله شما از صفحه نمایش در Chrome خسته شده است.
من مطمئن نیستم که آیا این یک مسئله قالببندی است و یا چیز دیگری
با سازگاری با مرورگر انجام دهید، اما من تصور می کردم که به آن پست می زنم
بهت خبر میدم. طرح خوب است هر چند!
امیدوارم که شما مشکل حل زودی دریافت کنید. کودوس
driveway pavement alternatives
جمعه 4 اسفند 1396 05:37 ب.ظ
Asphalt driveways don't remain easy and black endlessly.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30


فهرست وبلاگ
آرشیو
نویسندگان
پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها